ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო ხელშეკრულებას!

“ჩვენს მაღზიაში შეძენილ ყველა პროდუქტზე მწარმოებლის ოფიციალური გარანტია მოქმედებს. საგარანტიო მომსახურება ავტორიზირებული სერვის ცენტრებით, თქვენ მიერ წარდგენილი საგარანტიო ტალონის საფუძველზეა უზრუნველყოფილი, რომელიც არ უნდა იყოს დაზიანებული და აუცილებელია შეიცავდეს გაყიდვის თარიღსა და ჩვენი მაღაზიის ბეჭედს.”

„მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად

საგარანტიო შეთანხმება უქმდებათუ:

გასულია საგარანტიო ვადა;
საგარანტიო საბუთის(ში): არ წარდგენის; დაზიანების; არაზუსტი ან შესწორებული ტექსტის; გაყიდვის თარიღის, გამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;
მოწყობილობა გამოიყენებოდა არადანიშნულებისამებრ;
დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;
მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);
დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებით, მოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;
მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;
დაზიანებული, წაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერი, პლომბი, საფიმო ნიშანი;
მოწყობილობას აღენიშნება: ვიზუალური, მექანიკური, ელექტრო ან თერმული დაზიანება;
მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრ, სათანადოდ ტრანსპორტირებული, დამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;
დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები

ნივთის შეცვლის ან დაბრუნების პირობები

პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი რეალიზაციიდან 3 დღის განმავლობაში. სერვის ცენტრის მიერ ქარხნული დეფექტის დადასტურების(!) შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება;

სერვის ცენტრების მისამართები და ტელეფონის ნომერები მითითებულია საგარანტიო საბუთში.

იმისთვის, რომ შეძენილი ტექნიკის მუშაობა ხანგრძლივი და საიმედო იყოს, გირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო საბუთი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია.

Total Page Visits: 129 - Today Page Visits: 1